Test iz matematike

Uradi test iz matematike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?

2.Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...

3.Koja od sledećih nejednakosti je tačna za svako x ∈ (0, 1)?

4.Ukupan broj rešenja jednačine sin2 x + sin2 2x = 1 na intervalu (0; 2Π) jednak je:

5.Date su funkcije f(x)=1-x i g(x)=2-x. Tada je izraz f(g(x))-g(f(x)) jednak:

6.Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:

7.Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je:

8.Ako je tg (α - Π/4)=3/4, tada je tg α jednako:

9.Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:

10.Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:

11.Skup svih rešenja nejednačine (x+1)(x+2)/(x-1)(x-2)≥1 je:

12.Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:

13.Svaka duž koja spaja teme i neku od ivičnih tačaka baze kupe se zove:

14.Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:

15.Ako je 3x-7 ostatak pri deljenju polinoma P(x) polinomom x2-8x+12, onda je P(2) * P(6) jednako: