Test iz hemije

Uradi test iz hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Koliko grama aluminijum-hlorida heksahidrata treba odmeriti za pripremanje 0.512 kg 10%-tnog rastvora aluminijum-hlorida?

2.Koja reakcija nije oksido-redukcija:

3.Izračunati maseni udeo sumporne kiseline u rastvoru koji je dobijen mešanjem 250 g vode i 300 cm3 40% rastvora sumporne kiseline gustine 1.3079 g/cm3.

4.Koja je empirijska formula jedinjenja u čiji sastav ulaze vodonik, ugljenik, kiseonik i azot u masenom odnosu 1:3:4:7?

5.Reakcijom metil-hlorida i benzena u prisustvu aluminijum(III)-hlorida nastaje:

6.Glukoza u reakciji sa metanolom daje:

7.Netačna tvrdnja je:

8.Procentni sadržaj natrijum-hlorida u rastvoru koji je dobijen rastvaranjem 2,5g natrijum-hlorida u 100g vode je:

9.Koliko molova H2SO4 reaguje sa smešom koja sadrži 0,5mol Ca(OH)2 i 2,5mol KOH?

10.Procentni sadržaj (mas.) kiseonika u sumpor (IV) – oksidu iznosi:

11.U kiseloj sredini histidin se nalazi pretežno u obliku:

12.U atomskom omotaču nalaze se

13.Hemijski element predstavlja:

14.Disaharidi nastaju iz monosaharida građenjem:

15.U kojoj periodi i grupi se nalazi element koji ima elektronsku konfiguraciju spoljašnjeg energetskog nivoa 4s23d6 ?